Udruga LAG Zagora osnovana je 03.02.2015. godine na Osnivačkoj skupštini u Dugopolju na kojoj je pristupilo ukupno 30 osnivača, te su se u svojstvu osnivača udruzi priključile i jedinice lokalne samouprave (Općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć), a upis u Registar udruga Republike Hrvatske izvršen je 01.04.2015. godine. LAG Zagora djeluje u istom obuhvatu od osnutka, te prema posljednjem važećem popisu stanovništva iz 2011. godine, pokriva područje istih 5 jedinica lokalne samouprave s ukupno 15.571stanovnikom.

Područje našeg LAG-a Zagora kohezivno je područje Dalmatinske zagore koje unatoč neravnomjernom razvoju pripadajućih JLS-ova (temeljem indeksa razvijenosti koji variraju od I do VII skupine) pokazuje zajedničke tipične probleme ruralnih područja Dalmacije: depopulaciju, starenje stanovništva i nedovoljnu konkurentnost gospodarstva osobito u pogledu poslovanja niza malih i srednjih poduzetnika bez dovoljne snage da preokrenu gospodarski i razvojni ciklus. Značajni problem se javlja i u velikim migracijama radno sposobnog mlađeg stanovništva koje zbog blizine većih urbanih središta (Splita, Solina, Kaštela, Trogira) napušta područje zaleđa koje pokriva LAG Zagora. Ipak, ista urbana središta omogućavaju dostupnost boljem obrazovanju i stjecanju kvalitetnih stručnih praksi, te istim osiguravaju prijenos znanja i iskustava mlađe populacije za razvoj inovativnih i profitabilnih proizvoda i usluga, što uz jačanje razvojnih potencijala područja može doprinijeti pojačanom zapošljavanju, odnosno samozapošljavanju te osiguravanju dodatnih prihoda iz poljoprivrede, prerade, obrtništva i trgovine, te osobito ruralnog turizma i srodnih uslužnih djelatnosti interesantnih lokalnom radno sposobnom stanovništvu.

Upravno iz navedenih premisa i uočenih potreba, LAG Zagora je svoje osnovne djelatnosti prepoznao u:

  • mobilizaciji članova udruge za razvoj lokalne zajednice,
  • ostvarivanju suradnje s drugim udrugama, organizacijama i institucijama radi jačanja kapaciteta svojih djelatnika, volontera, članova, ali i simpatizera i korisnika usluga udruge,
  • pružanju pomoći lokalnim dionicima kroz poticanje suradnje, razmjene i prijenosa znanja i iskustava u svrhu izgradnje kapaciteta članova lokalne zajednice za njihovo daljnje širenje, a samim tim i podizanje razine i očuvanje društvenog kapitala zajednice, kao najvrjednijeg resursa područja,
  • poticanju sudjelovanja zajednice u razvoju društvenih i gospodarskih aktivnosti koje odgovaraju stvarnim potrebama područja, na način da se pritom održivo i opravdano koriste i čuvaju prirodne, kulturne i socijalne komparativne prednosti područja,
  • očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta, te poticanju interesa mladih za ostanak i aktivno djelovanje na području obuhvata LAG-a Zagora.

Lokalna akcijska grupa Zagora ima nakanu, prethodno navedenim djelovanjem, osigurati status vodeće potporne organizacije za pripadnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora svog područja, u pogledu apsorpcije financijskih sredstava i realizacije projekata sufinanciranih iz različitih Fondova i Programa na svom području, na način da isti opravdanim i održivim korištenjem prirodnih, kulturnih i socijalnih komparativnih prednosti područja pridonose općem boljitku i podizanju kvalitete življenja na području obuhvata LAG-a.

Strateške smjernice za kojima se pritom LAG Zagora kontinuirano vodi u ostvarenju svojih strateških ciljeva su:

  • Očuvanje postojećeg, ali i daljnji razvoj i jačanje socijalnog kapitala na principu razvoja proaktivnog partnerstva svih relevantnih aktera iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora te povezivanja s potpornim institucijama u svrhu njihova sinergijskog djelovanja s ciljem postizanja održivog razvoja područja obuhvata LAG-a Zagora;
  • Osnaživanje svih gospodarskih potencijala područja s osobitom usmjerenošću na jačanje gospodarskih djelatnosti prihvatljivih i održivih na području obuhvata LAG-a Zagora;
  • Poticanje poduzetničke klime (promicanje razvoja poduzetničke kulture) te uspostava mehanizama pomoći razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na području obuhvata LAG-a Zagora sa svrhom jačanja samozapošljavanja i smanjenja ukupne nezaposlenosti kao zamašnjaka za sav budući razvoj i opstanak na području obuhvata LAG-a Zagora;
  • Očuvanje svih prirodnih, kulturnih i socijalnih resursa i njihova revitalizacija odnosno daljnja odgovorna i opravdana eksploatacija u svrhu održivog razvoja na području obuhvata LAG-a Zagora;
  • Podizanje sveobuhvatne i sveaspektne kvalitete života stanovnika, a time i demografske obnove cjelokupnog područja obuhvata LAG-a Zagora.

Podaci LAG-a

Naziv LAG-a: Lokalna akcijska grupa Zagora
Adresa sjedišta LAG-a: Ulica Matice hrvatske 11,
21 204 Dugopolje
Web stranica: www.lag-zagora.hr
Kontakti: T  +385 98 257 025,  
e-pošta: lag.zagora@gmail.com   
Datum osnivanja/registracije:  03.02.2015. / 01.04.2015
Registarski broj udruge: 
RNO:
0325548
OIB:
MB:
89695530487
04366638
Broj osnivača30
Upravljačka strukturaSkupština: 29 članova
Upravni odbor: 5 članova 
Nadzorni odbor: 5 člana 
Predsjednik: Stipe Rogošić
Voditeljica: Marijana Botić Rogošić
Broj jedinica lokalne samouprave: 5
Uključene jedinice lokalne samouprave:  Općine: Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć
Površina LAG-a (ARKOD) 591,38 km2
Broj stanovnika LAG-a15 537
Gustoća stanovništva30,32 st/km2
Naselja41
Razvojna vizijaIdentifikacija lokalne razvojne strategije, sudjelovanje u poticanju ruralnog razvitka područja kroz povezivanje i sudjelovanje u projektima na LEADER načelima, te zajedničke aktivnosti u prikupljanju financijskih sredstava iz različitih EU fondova i njihova pravilna raspodjela prema namjeni za koja su dobivena a u cilju unaprjeđenja kvalitete života u ruralnom području jedinica lokalne samouprave koje su članice udruge i održavanje broja stanovnika kroz održiv, integrirani lokalni razvoj
Strateški ciljevi:• Povećanje konkurentnosti poljoprivrede poticanjem uvođenja novih tehnologija i stvaranja proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenih na načelima održivog razvoja
• Razvoj i jačanje umrežavanja, partnerstva i suradnje, povećanja socijalne uključivosti i stvaranja uvjeta jednakih mogućnosti te razvoj potporne infrastrukture u cilju povećanja kvalitete života na području LAG-a Zagora
Glavni izvor financiranja: - M19 “LEADER/CLLD”, Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020./EPFRR (90%), RH(10%)
- Program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020. - Europski socijalni fond (85%) i Proračun RH (15%)
- Erasmus +, KA1 – Youth Exchange

Copyright © - LAG AKADEMIJA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram