LAG „Slavonska Ravnica“ osnovana je na inicijativu 11 Općina (Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje) te dionika civilnog i gospodarskog sektora na osnivačkoj skupštini koja je održana 06.09.2013. godine u Općini Vrpolje. Područje koje pokriva LAG u čijem se sastavu nalaze istoimene Općine predstavlja zaokruženu geografsku cjelinu sa sličnim prirodnim i povijesnim karakteristikama, no prvenstveno ih povezuje želja za zajedničkim ciljem postizanja održivog i integriranog razvoja cjelokupnog područja koje se proteže  na 501,76 km2 i čine 44 naselja sa 9.727 kućanstava i ukupno 32.463 stanovnika.

LAG „Slavonska ravnica“ nalazi se u istočnom dijelu Brodsko –posavske županije, odnosno u najjužnijem dijelu Slavonske nizine, i svojim istočnim položajem, graniči s Vukovarsko – srijemskom županijom (općinom Babina Greda i općina Ivankovo), a na zapadu s gradom Slavonski Brod. Na sjeveru se prostire dužinom granice Osječko-baranjske županije (gradom Đakovo i općina Trnava), a južna granica mu je rijeka Sava koja je granica između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine (područjem entiteta: Republika Srpska)

LAG je pravna osoba sa usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti. Osim Statuta temeljni dokument je i lokalna razvojna strategija (LRS) LAG-a koja kontrolira i razvija ruralno područje u skladu s potencijalima koji se nalaze unutar LAG-a, raspisivanjem javnih poziva i dodjeli financijske potpore zainteresiranim subjektima na svom području. Osim provođenja aktivnosti i dodjele financijskih sredstava iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. fond (EAFRD), LAG još provodi i informiranje stanovnika o programima i projektima te korištenju potpora iz drugih fondova, savjetovanja, usavršavanja i dr.

Razvojna vizija područja LAG-a „Slavonska ravnica“ usklađena je prvenstveno s ciljevima LEDAER/CLLD-a i međusektorskim ciljevima kojima se želi doprinijeti svim fokus područjima zajedničke politike ruralnog razvoja Europe na razini ukupnog djelovanja LAG-a, kao i provedbi Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Temeljem dugotrajnih konzultacijskih procesa kako sa članovima tako i sa širom javnosti, LAG „Slavonska ravnica“ odlučio se za nekoliko prioritetnih, općih ciljeva LRS, a to su prvenstveno: 

 • Povezivanje tradicije i inovativnosti u razvoju novih proizvoda i usluga kojima se planira doprinijeti povećanju svijesti stanovništva i razvojnih dionika o značaju nasljeđa. 
 • Razvijati proizvodnu, turističku i rekreacijsku ponudu zasnovanu na održivom korištenju kulturno-povijesne, tradicijske i prirodne baštine.
 • Razvijati međusektorsko i strukovno povezivanje u razvoju proizvoda i usluga te razvijati društvenu i komunalnu infrastrukturu. 

LAG „Slavonska Ravnica“ do danas je samostalno i u partnerstvu proveo i provodi sljedeće projekte:

 • Podmjera 19.1. »Pripremna pomoć«, Mjera 19 »LEADER – CLLD« iz Programa ruralnog  razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020, Ministarstvo poljoprivrede, kojemu je Opći cilj stvaranje partnerstva između predstavnika javne i socio –gospodarske interesne skupine koje obuhvaća površinu ruralnog područja 11 jedinica lokalne samouprave i čine cjelinu LAG „Slavonska Ravnica“ s namjerom povezivanja i izrade, te pripremu provedbe lokalne razvojne strategije.  Iznos projekta: 482.922,10 kn
 • Proveli javne radove za dvije osobe gdje smo dobili 100% financiranje u trajanju od 6 mjeseci s kuna koji su i danas zaposleni na neodređeno vrijeme. Ukupna vrijednost potpore iznosila je oko 20.000,00 kuna.
 • LAG koristi i mjeru aktivne politike zapošljavanja gdje svi zaposlenici imaju potpisane ugovore na neodređeno vrijeme kroz Garanciju za mlade gdje je poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa u iznosu od 17,5% za svakog zaposlenika što LAG-u  kao poslodavcu snižava troškove rada za zaposlenike. Ukupna vrijednost smanjenih troškova je više od 1.500.00 kuna mjesečno u trajanju od 5 godina.
 •  Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, Mjera 19 »LEADER – CLLD«  iz  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020, Ministarstvo poljoprivrede, kojemu je Opći cilj provesti Lokalnu razvojnu strategiju raspisivanjem natječaja i dodjeljivanjem financijskih sredstava javnim, civilnim i gospodarskim subjektima kako bi doprinijeli razvoju ruralnog područja u skladu sa zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) Europske unije. Ukupni iznos projekta: 8.592.386,67 kn
 • Partner na Projektu OPGenije, Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojemu jeOpći ciljjačanje stručnih znanja te unaprijeđenje postojećih vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz obrazovanje odraslih kako bi  bili što konkurentniji na tržištu rada tj. omogućiti unaprijeđenje poslovnih vještinaza 30 nezaposlenih osoba „Opći poljoprivredni tehničar“ ili „Agroturistički tehničar“ te provedbu edukacije Digitalni marketing i Poslovni plan za poljoprivrednike kako bi bili konkurentniji na tržištu rada ili mogli pokrenuti svoj vlastiti posao u sektoru poljoprivrede i turizma. Ukupni iznos projekta: 1.500.000,00 kn
 • Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ provodi Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprijeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Kroz ovaj projekt bit će zaposleno ukupno 55 žena koje će brinuti o 220 krajnjih korisnika i 5 osoba koje će raditi na projektu. Ukupni iznos projekta: 9.854.761,85 kn
 • LAG provodi aktivnosti za koje je dobio odobrenje sukladno pozivu za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014.-2020. aktivnost izrade brošure LAG-a Slavonska ravnica sufinancirati će se iz Mjere 20 „Tehnička pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Ukupni iznos sufinanciranja: 12.000.00 kuna.
 • LAG provodi aktivnosti za koje je dobio odobrenje sukladno pozivu za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014.-2020. aktivnost studijskog posjeta i primjer dobre parkse povezivanja poljoprivrednih proizvođača i potrošača Hotela. LAG-a Slavonska ravnica sufinancirati će se iz Mjere 20 „Tehnička pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Ukupni iznos sufinanciranja: 46.600.00 kuna.

Sukladno planu provedbe Lokalne razvojne strategije, Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ raspisala je 6 LAG natječaja vrijednosti oko 6.400.000,00 kuna

LAG „Slavonska Ravnica“ trenutno ima 83 zaposlene osobe. Ukupno 2 zaposlenika koji su zaposleni na poslovima u vezi rada LAG-a i provedbe LRS (voditelj LAG-a i 2 stručna suradnika), a na  projektu „Zaželi“ zaposleno je ukupno 81  osoba i to 8 osoba na upravljanju projekta i 73 žena koje pomžu starim i nemoćnim osobama.

Djelatnici LAG-a pomažu potencijalnim korisnicima kroz savjetovanje za prijavu na natječaje mjera Programa ruralnog razvoja 2014.-2020 te potencijalnim korisnicima aktivne mjere zapošljavanja i druge potpore.

LAG aktivno radi na usavršavanju i obrazovanju zaposlenika, volontera i članova LAG-a, animaciji, informiranju i organizaciji promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a, sudjelovanju zaposlenika, volontera i članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima.

LAG je potpisao i nekoliko Sporazuma o suradnji i to s:

 • • Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu i izvršavanju delegiranih administrativnih provjera pri raspisivanju natječaja LAG-a
 • Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, CISOK za pružanje potpore osobama NET skupine

LAG je član:

 • Leader mreže Hrvatske (LMH) krovne organizacije za implementaciju i provedbu LEADERa u Hrvatskoj, 
 • Nacionalne mreže za ruralni razvoj (NMRR),
 • Zadruge za etično financiranje (ZEF),
 • Suradničkog vijeća značajnog krajobraza Gajna. 

Podaci LAG-a

Naziv LAG-a: Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica"
Adresa sjedišta LAG-a: Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje
Web stranica: www.lag-sr.com
Kontakti: T  +385 451 94  +385 91 761 4340
e-pošta: info@lag-sr.com    
Datum osnivanja/registracije:  13.09.2013.  
Registarski broj udruge: 
RNO:
12001530                            
0264992
OIB:
MB:
27870037694
004106768
Broj osnivača10
Upravljačka strukturaSkupština: 43 člana 
Upravni odbor: 9 članova 
Nadzorni odbor: 3 člana 
Predsjednica: Anđela Cvjetković
Dopredsjednica: Irena Kukurin Barić
LAG manager: Ana Fratar
Broj jedinica lokalne samouprave: 11
Uključene jedinice lokalne samouprave:  Općine: Vrpolje, Gundinci, Slavonski Šamac, Sikirevci, Oprisavci, Donji Andrijevci, Garćin, Gornja Vrba, Bukovlje, Klakar, Velika Kopanica
Površina LAG-a (ARKOD) 579,01 km2
Broj stanovnika LAG-a32.463
Gustoća stanovništva71 st./km
Naselja44
Razvojna vizijaDaljnji razvoj ruralnog područja  LAG-a "Slavonska Ravnica" temelji se na: 
maksimizaciju održivog korištenja razvojne resursne osnove uz poštivanje
međusektorskih razvojnih ciljeva Mjere 19 putem horizontalnog, multisektorskog
pristupa zaštiti okoliša i zaštite okoliša i ublažavanju utjecaja na klimatske promjene,
ali i klimatskih promjena na područje LAG-a (posebno iz činjenice što je područje LAGa „Slavonska ravnica“ poljoprivredni kraj s intenzivnom poljoprivrednom
proizvodnjom i preradom, posebno stočarstvom);
maksimizaciju uključivanja ciljnih skupina iz osjetljivih slojeva društva, posebno žena
i mladih, te starijih osoba i nezaposlenih….općenito, predstavnika osjetljivih skupina
društva;
stvaranje novih radnih mjesta u svrhu zaustavljanja depopulacije i migracije mladih, ali
i društveno-ekonomski razvoj i povećanje kvalitete života na području;
Strateški ciljevi:1. Razvoj poljoprivrede i prerade drveta poticanjem uvođenja novih tehnologija i stvaranja proizvoda s dodanom vrijednosti temeljeno na načelima održivog razvoja

2. Razvoj prepoznatljivosti područja i kvalitete života u LAG-u „Slavonska ravnica“ jačanjem lokanog razvoja vođenog lokalnom zajednicom
Glavni izvor financiranja: M19 “LEADER/CLLD”, Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020./EPFRR (90%), RH(10%)

Copyright © - LAG AKADEMIJA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram