O PROJEKTU

Financiranje: Natječaj za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« - provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Datum prijave: 18. rujan 2020.

Datum donošenja Odluke o dodjeli sredstava: 12. studeni 2020.

Ugovorno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnog razvoju

Vrijednost projekta: 1.088.823,50 HRK

Trajanje projekta: 12 mjeseci
Projektni partneri:
LAG “Terra liburna” - glavni partner
LAG Mareta
LAG Marinianis
LAG Zagora
LAG Slavonska ravnica
LAG “Podravina”
LAG Frankopan
LAG Šumanovci

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

1

PA1 Edukacija djelatnika, članova i volontera LAG-ova partnera

provedba 6 radionica koje doprinose specifičnom cilju 1. Šest će partnera provesti radionice koje vode stručnjaci na zadane teme (Managerska znanja i vještine I. i II., Savjetodavne vještine, Razvoj poduzetničke ideje, Identifikacija poslovnih prilika, Osnove marketinga i online oglašavanja, Razvoj mreža dionika i animacija, te izobrazba iz područja formiranja timova i poticanje partnerskog rada). Na posljednjoj radionici sudjelovati dionici s djelatnicima i članovima LAG-ova kako bi usvojili načela partnerskog rada u okviru i izvan okvira stručne službe svoga LAG-a. Prilikom organiziranja prvih 5 radionica organizatori/domaćini će sudionike radionica odvesti na terenski obilazak lokalnih dionika svoga područja, tj. primjera dobre prakse, temeljem kojih će se prenijeti iskustva i znanja specifična za njihovo područje i dionike, a o kojima će stručne službe govoriti svojim lokalnim dionicima na radionicama u okviru PA2, i to na sljedeće teme horizontalnog značaja za Zajedničku poljoprivrednu politiku EU i Program ruralnog razvoja RH:
- kod LAG-a Mareta - Održivo gospodarstvo,
- kod LAG-a Marinianis - Održivo gospodarenje okolišem,
- kod LAG-a Zagora - Upravljanje, aktiviranje i monetiziranje kulturne baštine,
- kod LAG-a Slavonska ravnica - Socijalna inkluzija,
- kod LAG-a Podravina - Dodavanje vrijednosti proizvodima sela

2

PA2 Edukacija ruralnog stanovništva (lokalnih dionika) iz sva tri sektora/interesne skupine

svi LAG-ovi partneri (stručne službe) će provesti radionice na svojim područjima za opću ruralnu populaciju iz svih interesnih skupina, što doprinosi specifičnom cilju 2. i to u različitim formatima kako bi se testirala uspješnost različitih oblika animacijskih aktivnosti prilagođenih specifičnostima područja i dionika, a temeljem znanja i vještina usvojenih u PA1. Na tim radionicama pristupiti će se umrežavanju lokalnih dionika i kreiranju multisektorskih partnerskih projektnih ideja, koje će se kasnije objaviti u digitalnoj Bazi znanja

3

PA3 Izrada edukativnih i informativno-promotivnih materijala i digitalne Baze znanja, uključujući vidljivost

svi informativno-promidžbeni, nastale projektne ideje dionika, edukativni materijali - prezentacije, brošure, letci, video i foto materijali, koji će nastati u okviru projekta, podignuti će se u interaktivnu javno dostupnu digitalnu Bazu znanja, što doprinosi specifičnom cilju 3. i javnosti rezultata projekta.

4

PA4 Upravljanje projektom

upravljanje projektom

GLAVNE ISPORUKE PROJEKTA

- Vodič za animaciju dionika u ruralnim područjima - edukativni materijal koji sakuplja znanja i iskustva partnera s ciljem poticanja inicijativa zajednice u provedbi CLLD metodologije i LEADER pristupa
- Vodič za poticanje poduzetništva, diverzifikacije djelatnosti i dodavanje vrijednosti proizvodima i uslugama u ruralnim područjima - edukativno-informativni materijal
- digitalna Baza znanja - suradnički portal 8 LAG-ova partnera služi kao centralno mjesto pohrane općeg znanja o LEADER pristupu i CLLD metodologiji za ruralno stanovništvo i potencijalne i postojeće poduzetnike, te djelatnike, članove i volontere u LAG-ovima
‒ 20 educiranih djelatnika LAG-ova partnera
‒ 100 educiranih volontera, članova i ostalih lokalnih dionika
‒ 5 provedenih edukacijskih radionica za djelatnike/članove/volontere LAG-ova partnera
‒ 1 provedena radionica za djelatnike, članove i volontere LAG-ova za umrežavanje i razvijanje partnerskog odnosa
‒ 8 provedenih lokalnih radionica za ruralno stanovništvo (lokalne dionike) na područjima svakog od LAG-ova partnera
OČEKIVANI UTJECAJ PROJEKTA SURADNJE
- podignuta razina sposobnosti upravljanja, komunikacijska i poslovna kulturu u stručnim službama LAG-ova i među članovima i volonterima LAG-ova partnera
- osposobljeni djelatnici LAG-ova partnera (stručne službe) za rad u zajednici na pružanju savjeta za diverzifikaciju djelatnosti i stvaranje novih mogućnosti zarade na svojim LAG područjima
- osposobljene stručne službe LAG-ova, članovi i volonteri, te lokalni dionici o osnovama rada u partnerstvu, tehnikama i modelima umrežavanja, procesu razvoja i realizacije poduzetničke ideje, održivom razvoju i održivom upravljanju resursnom osnovom, te o strateškom promišljanju lokalnog razvoja
- osposobljene stručne službe LAG-ova za provođenje inovativnih modela animacijsko-informativnih i edukcijskih aktivnosti u okviru LEADER/CLLD pristupa
- podignuta svijest lokalnog stanovništva o važnosti umrežavanja i suradnje u partnerstvima za poticanje poduzetništva i lokalnih inicijativa zajednice
- osigurana trajna javno dostupna digitalna baza znanja i javno diseminirani rezultati projekta
- lokalni dionici sudionici završnog događanja u projektu (na području LAG-a Frankopan) će se moći među sobom istaknuti lokalne vođe i pokretače zajednice, te postati ambasadori LEADER pristupa što će biti trajni učinak, jer će imati osnovne kompetencije za pokretanje inicijativa zajednice

TKO SU LEADER AMBASADORI?

Ambasadori LEADER pristupa su zaslužni pojedinci, tvrtke i organizacije, tj. lokalni dionici zaslužni za promicanje LEADER pristupa i CLLD metodologije koji svojim primjerom poduzetničkih, potpornih ili promotivno-edukativnih aktivnosti doprinose da LEADER/CLLD načela zažive u ruralnim prostorima. Putem svog angažmana, a u suradnji s LAG-om i kroz druga mutlisektorska formalna i neformalna partnerstva, LEADER ambasadori su promotori umreženog partnerskog rada usmjerenog ka poticanju poduzetničkih aktivnosti ili inicijativa zajednice, a imenuju ih LAG-ovi partneri, te im se za isto dodjeljuje potvrda u okviru ovog projekta suradnje.

CIKLUS EDUKACIJA I STUDIJSKIH POSJETA 
U OKVIRU PROJEKTA


Partneri su se odlučili posvetiti animaciji na način da podignu kompetencije svojih stručnih službi u području upravljanja, administriranja, savjetovanja i organiziranja događanja i potaknuti dionike da se aktivno umrežavaju na inter-sektorskoj i inter-regionalnoj razini, te kreiraju partnerske projektne ideje, sukladne načelima LEADER pristupa i CLLD metodologije.

Prilikom organiziranja radionica za djelatnike/članove i volontere LAG-ova partnera, u okviru PA1, organizirane su posjete na svojim područjima na zadane teme gdje će u suradnji sa svojim lokalnim dionicima i stručnim interpretatorima za pojedino područje (a po temama navedenim u opis PA1) prenijeti iskustva stručne službe LAG-a domaćina u facilitiranju i podržavanju rada ruralnih dionika i njihovih lokalnih dionika o horizontalnim temama zajedničkim za Zajedničku poljoprivrednu politiku i Program ruralnog razvoja RH, te temama čije poznavanje osigurava ispunjavanje ciljeva projekta, a poglavito s ciljem poticanja razvoja poduzetničkih aktivnosti u ruralnim prostorima.

Prilikom održavanja lokalnih radionica za dionike, u okviru PA2, svi LAG-ovi partneri će uključiti predstavnike jedinica lokalne samouprave na svojem području (a po mogućnosti i predstavnike županija povezane s temama ruralnog i regionalnog razvoja) s ciljem poticanje međusektorskog dijalog lokalnih dionika iz privatnog sektora s donosiocima odluka u edukativnim aktivnostima poput okruglih stolova, intervjua, networking evenata i moderiranih rasprava, gdje će predstavnici JLS objasniti sustav donošenja odluka na lokalnoj razini i mogućnosti za suradnju s donosiocima odluka. Ova aktivnost je osmišljena na način da potakne stvaranje strateškog promišljanja lokalnog razvoja kroz decentralizirano odlučivanje, javni konzultacijski proces, smanjenje jaza između stanovništva i donosioca odluka i upućivanje u mogućnosti razvoja temeljem smjernica EU.

Lokalne dionike (uključujući članove LAG-ova) partneri će uključiti u procesu prijenosa znanja na lokalnim radionicama u okviru PA2, gdje će sudionike osim kao korisnike prijenosa znanja i vještina, staviti u funkciju kreatora projektnih ideja za rješavanje problema zajednice i potaknuti ih na razmjenu znanja i iskustava na radionicama, kao i predstaviti im mogućnosti za umrežavanje.

Lokalni dionici će biti uključeni i na završnu radionicu u okviru PA1 gdje će moći naučiti postulate partnerskog rada i upravljanja partnerstvom u radu sa dionicima i djelatnicima LAG-a sa svog područja i područja svih uključenih partnera, te će se moći istaknuti lokalni vođe i pokretači zajednice, te ambasadori LEADER pristupa koji će kao trajni učinak imati osnovne kompetencije za pokretanje inicijativa zajednice.


Radionice u projektu

RUJAN 2020 - 1.EVENT - Mareta

LISTOPAD 2020 - 2.EVENT Marinianis

STUDENI 2020 - 3.EVENT Zagora

1.dan
Konferencija (ručak i rad u popodnevnim satima)

TEME: 
1.Otvaranje projekta
2.Site visit
3.Večera
1.dan
Managerska znanja i vještine

TEME: 
1.Upravljanje promjenama
2.Upravljanje rizicima
1.dan
Savjetodavne vještine

TEME: 
1.Komunikacijske vještine
2.dan
Managerska znanja i vještine (jutro)

TEME: 
1.Vodstvo i upravljanje timovima
2.dan
Managerska znanja i vještine

TEME: 
1.Strateško upravljanje
2.Upravljanje stresom
2.dan
Savjetodavne vještine

TEME: 
1.Prezentacijske vještine
2.Savjetodavne vještine
3.dan
Managerska znanja i vještine (jutro)

TEME: 
1.Upravljanje vremenom
2.Delegiranje
3.Vođenje sastanaka

Održivo gospodarstvo
Site visit
3.dan
Održivo gospodarenje okolišem

Site visit
3.dan
Upravljanje, aktiviranje  i monetiziranje kulturne baštine 

Site visit

OŽUJAK 2021 -

4.EVENT - Slavonska ravnica

OŽUJAK 2021 - 
5.EVENT - Podravina

LIPANJ 2021 - LOKALNI EVENT
Svaki LAG na svome području

"Poticanje poduzetništva i inicijativa zajednice" 

1.dan
Identificiranje poslovnih prilika
Seminar sa vježbama
Kombinacija sessiona i workshopova
"Razvoj mreža dionika i animacija"

1.dan
Tehnike i modeli umrežavanja
Session
Rad u partnerstvu i animacija
Workshop
"Modul za dionike" 

1.dan
Razvoj strateškog razmišljanja u kontekstu EU fondova
Sustav donošenja odluka na EU razini
Prioriteti EU za post-2020 - što će se moći financirati?
Definiranje prioriteta lokalne zajednice - post-2020


Održivi razvoj
Održivi razvoj i upravljanje resursnom osnovom
Održivo gospodarenje okolišem
Održivo gospodarstvo
Socijalna inkluzija
Društveno poduzetništvo
2.dan
Razvoj poduzetničke ideje
Seminar sa vježbama
2.dan
Event planning
Workshop
Nastup na sajmovima i konferencijama
Workshop
2.dan
Razvoj poduzetničke ideje
Identificiranje poslovnih prilika
Razvoj poduzetničke ideje
Upravljanje, aktiviranje  i monetiziranje kulturne baštine
Poticanje inovacija i digitalizacija
Dodavanje vrijednosti proizvodima sela; razvoj komercijalnih i socijalnih usluga
Kreiranje projektne ideje i priprema projektnog prijedloga
Marketing
3.dan
Socijalna inkluzija
Site visit

Marketing
Webinar
3.dan
Društveno poduzetništvo
Dodavanje vrijednosti proizvodima sela 

Site visit
3.dan
Umrežavanje i kreiranje projektnih ideja

SRPANJ
6.EVENT - Frankopan

1.dan
Networking i večera
2.dan
Team building
3.dan
Završna konferencija 

TEME: 
1.Izvještaji 1
2.Izvještaj 2
3.Izvještaj TB
4.Prezentacija baze znanja

Copyright © - LAG AKADEMIJA
magic-wand linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram